Štatút súťaže

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o.
Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa
IČO: 51478196
DIČ: 2120719612
Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.41857/T

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 24.4.2021 do 10:00 dňa 26.4.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každý komentujúci, ktorý splní podmienky súťaže a dovŕšil 18 rokov.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec a obchodný partner organizátora, ani ich rodinní príslušníci

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže označil lajkom súťažný príspevok a do komentára uviedol odpoveď na súťažnú otázku

Výhra
Výhrou v súťaži je kniha Dojčenie slovom aj písmom a detské body s potlačou

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom z komentárov


Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB profile organizátora. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov
Všetky údaje poskytnuté organizátorovi sú spracované podľa zásad ochrany osobných údajov, uvedených na webe organizátora.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Šali, dňa 24.4.2021


Mohlo by Vás zaujímať

RSS
Follow by Email
Twitter